ZooEasy is available in the following languages:

Number of users: 8.230, Number of animals registered: 5.216.379

All Administration Extra fields Importing other database Relationship Subscription

The search function ‘Own animals’ filters and shows animals bases on the entered owner of an animal. The result is that deceased animals and animals which are no longer in your possession , but where you are still registered as an owner, are shown.
So it is important to keep your records accurate. When an animal dies, delete your contact number from the field ‘Owner’. When you sell an animal, change the contact number in the field ‘Owner’. The search function ‘Own animals’ only functions optimally if your administration is up to date.

link

De zoekfunctie ‘Eigen dieren’ filtert en toont dieren op basis van de ingevulde eigenaar. Dat betekent dat ook dieren die zijn overleden en dieren die niet meer in je bezit zijn maar waarbij je wel als eigenaar staat geregistreerd worden getoond.
Het is dus belangrijk je administratie nauwkeurig bij te houden. Als een dier overlijdt verwijder je ook je contactnummer uit het veld eigenaar. Als je een dier verkoopt, wijzig je ook het contactnummer in het veld eigenaar. De zoekfunctie ‘Eigen dieren’ werkt dus alleen als je administratie op orde is.

link

The first part needs to be executed by the manager of the Administration:

 1. Click on the menu My subscription data
 2. Click, on the top right of the newly opened screen, on the blue button To extend.
 3. Make your choice for the right extension of your subscription (1 month/1 year).
 4. Click on Proceed.
 5. Check if the personal and/or invoice information is correct of the person who will pay the subscription, or fill in the details.
 6. Click on Pay.
 7. Select the option Bank transfer in the menu “You are paying with”.
 8. Click on Continue. You will now be shown the payment instructions of the bank transfer.

 

This will show a unique payment reference. It is import to add the payment reference to the field ‘details’ of your bank transfer. If the payment reference is missing or if it isn’t correctly entered, Docdata will not be able to process the payment. This payment has to be completed within 7 days.

This screen also shows a field where you can provide an e-mail address. If you tick this checkbox and fill in the e-mail of your treasurer, the treasurer will receive an email with payment instructions.

Click on the link more information to read more about bank transfers.

 

 1. Click on Continue.

The treasurer will be informed by e-mail about the payment that needs to be done. The treasurer, or the one who has received the e-mail, should do the payment by bank transfer in accordance to the sent instructions.

10. You will now return to My subscription section of ZooEasy Online.
11. The extended subscription will be visible in ZooEasy Online and is waiting for the
payment.
12. You can find the invoice of the subscription as PDF in the menu Invoices once
payment has been processed. You can download the invoice, send it to the treasurer and add this to the bookkeeping.

 

More information:

Bank transfer

 • Introduction
 • How does a bank transfer work?
 • Advantages and disadvantages
 • Costs of bank transfers
 • I’m a customer. What should I do to start a bank transfer?
 • How does docdata payments handle your bank transfer?
 • More information

Introduction

A bank transfer is a payment made entirely offline. Due to the relatively long duration of the bank transfer and the high risk of errors, the bank transfer is not very suitable for the internet. Yet the bank transfer is still widely used on the internet, mainly because it is a known and trusted method for consumers.

How does a bank transfer work?

The bank transfer is a payment method where the buyer has the initiative. The buyer orders the transfer of money from his account to that of the seller (or third party who is authorized to receive the funds). This can be done by telebanking software or by filling out a transfer form and send this to his bank. Many banks also offer the possibility to order the transfer of money by phone.

Advantages and disadvantages

Advantages

 • A bank transfer is a safe method, because the buyer does not send data over the internet.

Disadvantages

 • A bank transfer is an offline payment method, which takes a relatively long time before the money is received and the seller can deliver it’s goods.
 • A bank transfer is a payment method that is prone with errors. The buyer must .copy the data exactly right and fill in the form, which can easily lead to errors.

Costs of bank transfer

A bank transfer by a transfer form is free for individuals. When the buyer orders a transfer by phone, the bank can charge these costs. These costs vary by bank.

I’m a customer. What should I do to start a bank transfer?

To start a bank transfer, the buyer needs to have a bank account and transfer forms. These forms can be obtained from your bank and are generally free of charge.

How does docdata payments handle your bank transfer?

Docdata payments processes your payment. This means that docdata payment receives your money and pays it to the shop owner where you bought something. When docdata payments receives your money, the shop owner will be notified. You won’t notice this. The only difference is that you will need to mention the account number of docdata payments on your transfer forms. This number is displayed when you will chose for a bank transfer to complete your transaction.

More information

If you would like to know more about docdata payments, you can contact the Business Service Desk of docdata payments which can be reached at support@docdatapayments.com. For more information about bank transfers you can contact your own bank.

link

Door de beheerder van de administratie uit te voeren:

 1. Klik op het menu Mijn Abonnement.
 2. Klik, rechtsboven in het nieuw geopende scherm, op de blauwe knop
 3. Maak je keuze voor de juiste verlenging (1 maand/1 jaar).
 4. Klik op Ga verder.
 5. Controleer de persoonlijke gegevens van de persoon die gaat betalen, of vul die gegevens in.
 6. Klik op Betalen.
  Je wordt nu doorgeleid naar een scherm van DocData met betaalmogelijkheden.
 7. Selecteer onder “2. U betaalt met” de optie Overboeking.
 8. Klik op Doorgaan.
  Nu worden de betaalinstructies voor de overboeking getoond.Daarbij wordt een uniek betalingskenmerk getoond. Het is belangrijk dat je het betalingskenmerk toevoegt in het veld ‘omschrijving’ in uw bankoverschrijving. Als het betalingskenmerk niet correct is ingevuld of ontbreekt is DocData niet in staat om de betaling te verwerken. Deze betaling dient binnen 7 dagen te zijn voldaan.Op dit scherm staat ook een veld waarin een e-mail adres opgegeven kan worden. Door die optie aan te vinken en het e-mail adres van de penningmeester in te voeren wordt de penningmeester per mail op de hoogte gebracht van de betaalinstructies.

Klik op de link meer informatie om aanvullende informatie te lezen over de overboeking.

 1. Klik op Ga door.
  Per e-mail wordt nu de penningmeester geïnformeerd over de betaling die nog gedaan moet worden. Conform de opgestuurde instructies moet de penningmeester, of diegene die de mail ontvangen heeft, de betaling per overboeking voldoen.
 2. Je keert nu terug naar het Mijn abonnement gedeelte van ZooEasy Online.
 3. In ZooEasy Online wordt de abonnementsverlenging klaargezet, in afwachting van de betaling.
 4. Na ontvangst van de betaling staat, in het menu onderdeel Facturen, in PDF vorm een factuur klaar die hoort bij de verlenging. Deze factuur kan gedownload worden, aan de penningmeester worden toegestuurd en worden opgenomen in de boekhouding.

Meer informatie:

Overboekingen

Inleiding

De overboeking is een betaalmethode die geheel offline plaatsvindt. Door de relatief lange doorlooptijd van de overboeking en de grote kans op fouten, is de overboeking geen uitermate geschikte betaalmethode voor het internet. De overboeking wordt toch nog relatief veel gebruikt op het Internet, dit komt voornamelijk doordat het bij consumenten een bekende en vertrouwde methode is.

Hoe werkt een overboeking?

De overboeking is een betaalmethode waarbij de koper het initiatief heeft. De koper geeft opdracht tot het overboeken van het geld van zijn rekening naar die van de verkoper (of derde partij die gemachtigd is de gelden te ontvangen). Dit doet de koper via zijn telebankier software of door het invullen van een overboekingsformulier en dat te versturen naar zijn bank. Tevens bieden veel banken de mogelijkheid om telefonisch opdracht te geven tot het overboeken van het geld.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Overboeken is een veilige methode, doordat de koper geen gegevens verstuurt over het internet.

Nadelen

 • Overboeken is een offline betaalmethode, waardoor het relatief veel tijd kost voordat het geld ontvangen is en de verkoper zijn goederen uit kan leveren.
 • Overboeken is een betaalmethode die gevoelig is voor fouten. De koper moet de gegevens overnemen en invullen, wat makkelijk kan leiden tot fouten.

Kosten overboeking

Een overboeking die gedaan wordt middels een overboekingsformulier is gratis voor particulieren. Wanneer de koper telefonisch opdracht geeft tot de overboeking, worden door de bank kosten in rekening gebracht. Deze kosten verschillen per bank.

Wat moet ik als koper doen om over te kunnen boeken?

Om over te kunnen boeken heeft een koper een bankrekening nodig en, voor overboeking middels formulieren, overboekingsformulieren. Deze formulieren kunt u bij uw bank aanvragen en worden u dan doorgaans gratis toegestuurd.

Hoe handelt docdata payments uw overboekingen af?

docdata payments handelt uw betaling af. Dat betekent dat docdata payments het geld van u ontvangt en het doorbetaalt aan de winkelier waar u iets bij heeft gekocht. Op het moment dat het geld door docdata payments wordt ontvangen, wordt de winkelier hiervan op de hoogte gesteld. U zult daar verder niets van merken. Het enige verschil waar u mee te maken krijgt, is dat u op uw overboekingsformulier (of per telefoon) het rekeningnummer van docdata payments dient te vermelden. Dit nummer wordt u getoond als u kiest voor de overboeking als betaalmethode voor uw transactie.

Meer weten?

Als u meer wilt weten docdata payments, kunt u contact opnemen met de Business Service Desk van docdata payments, die te bereiken is op  support@docdatapayments.com. Voor meer informatie over overboekingen kunt u contact opnemen met uw bank.

link

You probably only entered this animal today. The inbreeding percentage is calculated per animal by night, every night. Tomorrow you will see a percentage with this specific animal.

However, there is a possibility that tomorrow (and the days after) the term ‘Recalculate’ is shown. In that case the inbreeding percentage can’t be calculated due to the fact that, somewhere in the pedigree, an animal appears as it own ancestor.
If this error occurs in the parents/grandparents/great-grandparents of the animal check the pedigree of the animal. In that pedigree you will soon see which animals appear as their own ancestors.

If you can’t find the error in the pedigree you send a mail to ‘supportonline@zooeasy.com’. In that mail you ask us for instructions on how to detect the animals that occur in their own pedigree.

link

Waarschijnlijk heb je dit dier vandaag pas toegevoegd aan je administratie. Het inteeltpercentage wordt ‘s nachts berekend. Morgen zal je wel een inteeltpercentage zien bij het dier.

Het is echter mogelijk dat ook morgen (en de dagen erna) ‘Herberekenen’ wordt aangegeven bij inteeltpercentage. In dat geval kan het inteeltpercentage niet worden berekend omdat er ergens in de stamboom een dier als zijn eigen voorouder voorkomt.
Als deze fout in de directe ouders, grootouders en betovergrootouders zit, kan je dat zien door de stamboom te bekijken. Je ziet dan al snel een dier dat als zijn eigen voorouder voorkomt.

Zie je dit niet in de stamboom dan adviseren we een populatie-analyse van de administratie te maken. De dieren die in hun eigen stamboom voorkomen worden daarin grafisch weergegeven.

Om een populatie-analyse uit te voeren raadpleeg je het ‘Handboek-ZooEasy-Online-Verslagen’. Dit vind je op onze site ‘Support/Downloads en handleidingen’. Ga naar hoofdstuk ‘1.1.1 Tabblad exporteren’. In de paragraaf ‘Exporteren Dieren (Populatie analyse)’ lees je hoe je deze uitvoert.
NB; er wordt gesproken van een ‘ASCII’ bestand. Dit mag een bestand zijn met de extentie ‘.txt’.

link

Your account needs to be connected to your contact number. Send a message to ‘supportonline@zooeasy.com’  with the request to connect your account to your contact number. In this mail you mention the contact number and contact name to which we need to connect your account to. Please check this carefully before you send the mail. We only execute this connection once.

link

Je account moet nog aan je contactnummer worden gekoppeld. Stuur daarvoor een mail naar ‘supportonline@zooeasy.com’ met het verzoek je account aan je contactnummer te koppelen. Daarin meld je het contactnummer mét contactnaam waaraan wij je account moeten koppelen. Controleer dit goed. Deze koppeling voeren wij slechts éénmaal uit.

link

In the screen ‘Index data’ of an animal you see the term ‘Breed %’. This field contains the percentage of a specific breed the animal belongs to. The first 3 positions form the abbreviation of the breed. If the abbreviation of the breed in the base tables is not entered, this is shown by three asterisks. The breed percentage is calculated per animal by night, every night.

If no percentage is stated but the term ‘ Recalculate ‘ is shown, the percentage will be calculated the following night. The following day the calculated percentage is shown.

link

In het scherm ‘Basisgegevens’ van een dier komt de term ‘Ras %’ voor. In dit veld wordt het raspercentage van het dier getoond. De eerste 3 posities staan voor de afkorting van het ras. Als de afkorting van het ras in de basistabellen niet ingevoerd is, wordt dit getoond door drie sterretjes. Het raspercentage wordt per dier door ZooEasy berekend in het nachtverwerkingsproces.

Als er geen percentage vermeld staat maar de term ‘Herberekenen’ wordt het percentage in het nachtverwerkingsproces berekend en zal er de volgende dag wel een percentage worden weergegeven.

Als je vindt dat het raspercentage onjuist is, kan je dat handmatig aanpassen. De uitleg van deze aanpassing vind je in het ‘Handboek ZooEasy Online – Dieren’. Je vindt de informatie in hoofdstuk ‘1.1.3.2.1.Tabblad Basisgegevens’ op bladzijde 22.

Volg de onderstaande navigatie op onze site om bij de handboeken te komen;
1. Ga naar www.zooeasy.nl
2. Beweeg de muisaanwijzer naar ‘Support’. Er verschijnt een lijstje
3. Klik ‘Downloads en handleidingen’
4. Scroll op de pagina naar beneden om het juiste handboek op te zoeken.

link

First you create an Online administration for the species that is most important to you. You import the data from this species from ZooEasy Stand Alone in ZooEasy Online. We have a roadmap to help you with this.

Now ZooEasy Online contains the data of your most important animal species you have two options;
1.. You take one (or more) additional ZooEasy Online subscription (s) in which you import an animal species per administration.
2. You contact the helpdesk. We discuss the possibilities and the next steps with you.

link

Eerst maak je een Online administratie aan voor de diersoort die voor jou het belangrijkst is. Je importeert de gegevens van deze diersoort vanuit ZooEasy Stand Alone in ZooEasy Online. Hoe je dit kan doen, vind je in dit stappenplan.

Nu de gegevens van je belangrijkste diersoort in ZooEasy Online staan, heb je 2 opties;

 1. Je neemt een (of meerdere) extra ZooEasy Online abonnement(en) waarin je per administratie een diersoort importeert.
 2. Je neemt contact op met de helpdesk. Wij bespreken samen de mogelijkheden en de vervolgstappen.

link

It is possible that multiple administrations are present at the server, waiting to be loaded. At the end of the import process you receive a number related to that queue.

Another cause may be the amount of photographs and/or documents in your administration. The scale of your administration can be another cause. Next to that your internet connection can also play a significant role. If the connection is somewhat slow it takes longer to upload your administration.

link

Het kan zijn dat er meerdere administraties op de server in de wacht staan om ingelezen te worden. Aan het einde van het import proces heb je een wachtrijnummer ontvangen dat daarmee te maken heeft.

Daarnaast kan het zo zijn dat er veel foto’s en/of veel documenten in je administratie staan. Ook kan je administratie van grote omvang zijn. Naast deze mogelijke oorzaken speelt ook je internetverbinding een rol. Als deze wat trager is, duurt het wat langer om de administratie te uploaden.

link

I’m following the roadmap importing Stand Alone database in Online. At step 4.4, I have saved the file ToOnlineDatabase.zip in a certain folder. If I go to step 7.7 and try to find this folder, the file doesn’t exist. What to do next?

Possibly your database is so large, that the file couldn’t be saved by the program of ZooEasy. Luckily, we have another solution. This is the ‘new step 4’.

Step 4: making the ZooEasy Online file
1. Go to Windows explorer (press the buttons with the windows flag and ‘e’ at the same time)
2. Search in the left part of your screen for the C-disk and click it once.
3. Search for the folder ‘ZooEasy’ and click it once.
4. Click on the folder ‘ZooEasy v12’. At the right of your screen you now see several folders and files.
5. Search for the file ‘Repair’ and doubleclick it. Now the screen ‘Database Maintenance’ opens.
6. Click on ‘Export to Online’. When this is finished, you will receive a mention.
7. Click ‘Ok’. Now you will find the file ‘ToOnlineDatabase.zip’ in the right part of your screen among the other files.

Now you can proceed with step 7.7.

link

Ik volg het Stappenplan importeren Stand Alone database in Online. Bij stap 4.4 heb ik het ToOnlineDatabase.zip bestand in een bepaalde map opgeslagen. Als ik echter bij stap 7.7 dit bestand in die map opzoek staat het bestand daar niet. Wat nu?

Mogelijk is je database zo groot dat het bestand niet via het programma ZooEasy kan worden opgeslagen. Daarvoor is een andere oplossing. Hieronder staat een ‘nieuwe stap 4’.

Stap 4; ZooEasy Online bestand aanmaken.
1. Ga naar Windows verkenner (tegelijk op je toetsenbord het Windowsvlaggetje en ‘e’ indrukken)
2. Zoek in het linkergedeelte van je scherm de C-schijf op, klik daar éénmaal op
3. Zoek de map ‘ZooEasy’ op, klik daar éénmaal op
4. Klik nu éénmaal op de map ‘ZooEasy v12’, in het rechtergedeelte van je scherm zie je nu een aantal mappen en bestanden
5. Zoek het bestand ‘Repair’ op en dubbel klik daarop, het scherm ‘Onderhoud database’ opent
6. Klik ‘Exporteren naar Online’, als het proces is afgerond wordt dat gemeld.
7. Klik ‘Ok’, Nu zie je het bestand ‘ToOnlineDatabase.zip’ in het rechtergedeelte van je scherm tussen de andere bestanden staan.

Nu kan je verder met stap 7.7.

link

Clicking on the link ‘Email the administrator’ sends from the newly opened window, about the shown record (animal/breeding pair/contact/result), an e-mail with url to the manager of the administrator. Depending on the subscription type (Forever Free / Single User) you could be sending the e-mail to yourself!

By using this e-mail functionality please be aware that you are not sending e-mails to the ZooEasy Online helpdesk!

If you wish to send an e-mail to the ZooEasy Online helpdesk, containing an url on a record you have got questions about,
please first send an e-mail to yourself or the manager of your administration through the ‘Email the administrator’ functionality
and then forward that e-mail, uring your regular e-mail program, to the ZooEasy Online helpdesk!

 

link

Het klikken op de link E-mail beheerder stuurt, over het getoonde record (dier/combinatie/contact/uitslag), een e-mail met verwijzing naar dat record aan de beheerder van de administratie.  Afhankelijk van de abonnementsvorm (Forever Free / Single User) van de administratie kan het zijn dat u een e-mail stuurt aan uzelf!

Door op de link te klikken stuurt u nadrukkelijk niet een bericht aan de ZooEasy Online helpdesk!

Als u een bericht aan de ZooEasy Online helpdesk wil sturen en gebruik wil maken van de verwijzing naar een record,
stuurt u dan eerst een bericht aan uzelf (of de beheerder) via de link ‘E-mail beheerder’
en stuur die e-mail via uw gewone mail programma door aan de ZooEasy Online helpdesk!

 

link

For amounts less than 1 Euro credit card is offered as payment option only. This has to do with provisions which are to be paid to our payment provider. For payment options other than credit card, fixed fees are charged which are just less or just above 1 Euro. For credit card payments we have to pay a percentage of the final fee.

link

Bij bedragen onder de 1 euro wordt alleen de credit card als betaalmethode aangeboden. Dit heeft te maken met de provisie die wij afdragen aan onze tussenpersoon die de betalingen regelt. Voor andere betaalmethodes worden vaste bedragen in rekening gebracht die rond de euro liggen. Voor de creditcard is dit een vast percentage.

link

The Multi User version has more features than the Single User program, especially for the possibilities to add extra accounts. These features will be automatically added to your role once your changes are registered (after payment), but will be visible to the user when you logout and login again. The Multi User version allows you to login with multiple accounts at the same time. That makes it perfect for groups of breeders, like herd books and associations. The Single User version only allows 1 account to login to ZooEasy.

link

Follow this roadmap to import your current ZooEasy Stand Alone files to your new Online database: Roadmap.

It’s important to know that ZooEasy Online works differently from your current Stand Alone program. This means that you can’t import all the files directly. In this article you will read which files can’t be imported and which files you must add manually: Import your files in ZooEasy Online.

 

link

In order to avoid complicated calculations must be performed to calculate the rates for the new accounts, the accounts can only be purchased again when the subscription is changed or renewed. In the menu My subscription you can find from which date you can order new accounts. Do you need your accounts on a shorter notice? Please let us know, we’re here to help you at the ZooEasy Online helpdesk.

link

You can’t change it yourself, but we like to help you! Send us an email with your current administration name and the new title. We’ll change it for you.

link

ZooEasy Online contains an import feature. This feature is not available in Forever Free. If you upgrade to a paying account of ZooEasy Online, this feature will automatically be available (after payment). You will have to login and logout again to get all features.
Forever Free is limited to 25 animals.

link

When you already have created an administration, or if you’re registered as the manager of an administration, you can’t apply for another administration with the same email address on this automatic form. We did receive your request. You can contact the ZooEasy Online helpdesk for more information.

link

This is how you can request a new password:

 1. Click on this link: https://www.zooeasyonline.com/login.php
 2. Fill in your email address, that you used to create the account
 3. Click on “Forgot your password”. You will receive an email with a link to the email address you have used.
 4. Open the email. Click (once) on the link. The login window will open again, but at the same time you will receive a new email.
 5. Close the new window.
 6. Open your second email. This contains your new password.
 7. Now you can login with your new password. Have fun!

link

New fields aren’t visible by default. You have to add these to your role: go to menu Management\Base tabels\Roles and click on the role that links to these fields. Click on the newly created options and click on Save. The roles still aren’t visible, because your authorization is determined before you login. Now logout and login to start a new session and the new fields will be available.

link

Standaard zijn nieuw aangemaakte velden niet zichtbaar. U moet deze nog aan uw rol toevoegen. Daartoe gaat u naar het menu beheer\Basistabellen\Rollen en klikt u op de rol waaraan u de velden wilt koppelen. Vervolgens vinkt u de aangemaakte opties aan en klikt u op Bewaren. Nog steeds zijn de opties niet beschikbaar, omdat uw autorisatie wordt bepaald voordat u inlogt. U moet dus uitloggen en weer inloggen om een nieuwe sessie van kracht te laten zijn, waarna de nieuwe velden beschikbaar zullen zijn.

link

Als u uw wachtwoord niet meer weet kunt u de volgende stappen uitvoeren om een nieuw wachtwoord aan te vragen:

 1. Klik op de volgende link: https://www.zooeasyonline.com/login.php
 2. Vul dan het email adres in, waarvoor het account is aangemaakt.
 3. Klik op de link wachtwoord vergeten. Naar het ingevulde e-mail adres wordt dan een e-mail met een link gestuurd.
 4. Open de ontvangen e-mail en klik (1x) op de link in de e-mail. Het inlogscherm wordt opnieuw getoond, maar tegelijk wordt er een e-mail gestuurd.
 5. Sluit het nieuw geopende scherm.
 6. Open de tweede e-mail die ontvangen is. Daarin staat een nieuw wachtwoord.
 7. Vervolgens kunt u inloggen met het nieuwe wachtwoord

link

Wanneer u al een administratie hebt aangemaakt, of al als beheerder van een administratie een account hebt kunt u via het geautomatiseerde aanmeld proces niet (nogmaals) een administratie laten aanmaken. De aanvraag is wel bij ons aangekomen en als u contact met de ZooEasy Online helpdesk opneemt kunnen we in overleg bepalen wat te doen.

link

In ZooEasy Online is import functionaliteit beschikbaar. Deze functionaliteit is niet beschikbaar in de Forever Free versie. Bij het overstappen naar een betaalde versie van ZooEasy Online wordt deze functionaliteit toegekend aan uw rol als de wijziging is doorgevoerd (evt. na betaling), maar wordt pas voor de gebruiker zichtbaar als deze uitlogt en weer inlogt. Daarnaast kunnen er in de Forever Free versie maar maximaal 25 dieren worden toegevoegd.

link

Dit kunt u niet zelf doen, maar wij doen dat graag voor u. Stuurt u een mail met daarin de oude naam en de gewenste nieuwe naam aan de ZooEasy Online helpdesk en wij voeren de aanpassing voor u door.

link

Om te voorkomen dat er gecompliceerde berekeningen uitgevoerd moeten worden om de tarieven voor de nieuwe accounts te berekenen kunnen de accounts pas weer aangeschaft worden als de wijziging/verlenging toegepast is. In het menu Mijn abonnement wordt getoond na welke datum u weer accounts kunt bestellen. Mocht u op zeer korte termijn extra accounts nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de ZooEasy Online helpdesk.

link

Volg dit stappenplan om je bestanden van ZooEasy Stand Alone te importeren naar je nieuwe Online database: Stappenplan.

Het is belangrijk om te weten dat ZooEasy Online anders werkt dan je huidige Stand Alone programma. Daarom kan je niet alle bestanden rechtstreeks importeren. Hier lees je welke bestanden je niet mee kan nemen en welke bestanden je handmatig moet toevoegen: Importeer je bestanden in ZooEasy Online.

link

Uw database wordt automatisch na een maand verwijderd.

link

Ja dat is mogelijk, dit kunt u regelen via het menu Mijn abonnement in ZooEasy Online.

link

Het abonnement kan betaald worden via het menu onderdeel Mijn abonnement in ZooEasy Online.

link

Wij hanteren geen opzegtermijnen, wanneer u het ZooEasy Online abonnement wilt beëindigen, dan gebeurt dit automatisch na afloop van de gekozen abonnementsperiode.

link

Standaard zijn nieuw aangemaakte velden niet zichtbaar. U moet deze nog aan uw rol toevoegen. Daartoe gaat u naar het menu beheer\Basistabellen\Rollen en klikt u op de rol waaraan u de velden wilt koppelen. Vervolgens vinkt u de aangemaakte opties aan en klikt u op Bewaren. Nog steeds zijn de opties niet beschikbaar, omdat uw autorisatie wordt bepaald voor uw sessie. U moet dus uitloggen en weer inloggen om een nieuwe sessie van kracht te laten zijn, waarna de nieuwe velden beschikbaar zullen zijn.

link

Als u al 1 administratie hebt aangemaakt, of al als beheerder van een administratie een account hebt kunt u via het geautomatiseerde aanmeld proces niet (nogmaals) een administratie laten aanmaken. De aanvraag is wel bij ons aangekomen en als u contact met ons opneemt kunnen we in overleg bepalen wat te doen.

link

In ZooEasy Online is import functionaliteit beschikbaar. Deze functionaliteit is niet beschikbaar in de Forever Free versie. Bij het overstappen naar een betaalde versie van ZooEasy Online wordt deze functionaliteit toegekend aan uw rol als de wijziging is doorgevoerd (evt. na betaling), maar wordt pas voor de gebruiker zichtbaar als deze uitlogt en weer inlogt.

link

Het programma kent in de Multi User vorm meer functionaliteit dan in Single User vorm. Met name rondom de mogelijkheid om accounts toe te voegen. Deze functionaliteit wordt toegekend aan uw rol als de wijziging is doorgevoerd (evt. na betaling), maar wordt pas voor de gebruiker zichtbaar als deze uitlogt en weer inlogt. Met de Multi user versie kunt u met meerdere accounts in het programma tegelijkertijd werken. Met de Single uUer versie is dit maar met 1 account mogelijk.

link